ابراز علاقه شرکت ورساليس ايتاليا برای ورود به بازار پتروشيمی ايران

ابراز علاقه شرکت ورساليس ايتاليا برای ورود به بازار پتروشيمی ايران | Iran.it: Il Portale di accesso italiano sull’Iran

/**
* Jalali to Gregorian Convertor
*
* @author farsiweb.info
* @access public
* @param int year
* @param int month
* @param int day
* @return array converted time
*/
function smarty_function_j2g($j_y, $j_m, $j_d)
{
$g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
$j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29);

$jy = $j_y-979;
$jm = $j_m-1;
$jd = $j_d-1;

$j_day_no = 365*$jy + floor(($jy/ 33)*8) + floor(($jy%33+3)/ 4);
for ($i=0; $i

= 36525) /* 36525 = 365*100 + 100/4 */ { $g_day_no–; $gy += 100*floor($g_day_no/ 36524); /* 36524 = 365*100 + 100/4 – 100/100 */ $g_day_no = $g_day_no % 36524; if ($g_day_no >= 365) $g_day_no++; else $leap = false; } //heh $gy += 4*floor($g_day_no/ 1461); /* 1461 = 365*4 + 4/4 */ $g_day_no %= 1461; if ($g_day_no >= 366) { $leap = false; $g_day_no–; $gy += floor($g_day_no/ 365); $g_day_no = $g_day_no % 365; } for ($i = 0; $g_day_no >= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap); $i++) $g_day_no -= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap); $gm = $i+1; $gd = $g_day_no+1; return array($gy, $gm, $gd); } function jmktime($hour=””,$minute=””,$second=””,$jmonth=””,$jday=””,$jyear=””) { if(!$hour && !$minute && !$second && !$jmonth && !$jmonth && !$jday && !$jyear) return mktime(); list( $year, $month, $day ) = smarty_function_j2g($jyear, $jmonth, $jday); $i=mktime($hour,$minute,$second,$month,$day,$year); return $i; } ?>

Italiano فارسی

Oggi: gio 07 apr 2016 21:05:29 CEST | پنجشنبهØŒ 19 فروردینØŒ 1395 21:05:29

پائول دسوزا مدير اطلاعات بازار شرکت ايتاليايی ورساليس، گفت که حضور در ايران برای ما ضروريست زيرا که ايران پتانسيلهای زيادی در حوزه پتروشيمی دارد.

وی روز شنبه ۱۷ خرداد ماه در حاشيه يازدهمين همايش بين‌المللی پتروشيمی ايران به خبرنگار شانا گفت: ما در حال ارزيابی بازار ايران و شرايط حاکم بر آن هستيم و در ديدار با مقامهای ايرانی تصميم نهايی را درمورد ورود به بازار ايران می‌گيريم، ما برای ورود به بازار ايران علاقه داريم.

شرکت ورساليس يکی از توليدکنندگان بزرگ پلی اتيلين است و برای نخستين بار قصد ورود به بازارهای ايران را دارد. اين شرکت که يکی از هم‌کاران غول نفتی بزرگ ايتاليا “انی” است، سالانه ۶ ميليون تن  محصولات پتروشيمی توليد می‌کند.

دسوزا اظهار کرد که شرکت ورساليس يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن در سال پلی اتيلن توليد می‌کند.

مدير اطلاعات بازار شرکت ورساليس با اشاره به اين مطلب که حضور در بازارهای ايران ارزش زيادی دارد و موجب جلب توجه غرب و به‌ويژه اروپا می‌شود، گفت: پتروشيمی ايران می‌تواند فاکتور تعيين‌کننده‌ای برای مقدار تقاضای بازارهای پتروشيمی باشد.

وی ادامه داد که به همين خاطر اهميت فراوانی دارد که از برنامه‌های شرکت‌های ايرانی در زمينه‌های ساخت واحدهای جديد، فروش محصولات، توليد وغيره اطلاع پيدا کنيم.

دسوزا گفت که هميشه کنفرانس‌ها محل مناسبی برای ديدار‌ها است و همايش پتروشيمی ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست.

وی ابراز اميدواری کرد که بتواند در طول اين همايش با شرکت‌های توليد‌کننده پلی‌اتيلن در ايران ديدار کند.

يازدهمين همايش بين‌المللی پتروشيمی روز شنبه ۱۷ خرداد ماه با حضور اسحاق جهانگيری، معاون اول ريیس جمهوری، بيژن زنگنه وزير نفت، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت معدن و تجارت و عباس شعری مقدم، مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی و جمعی از مديران ارشد و کارشناسان داخلی و خارجی اين صنعت آغاز به‌کار کرد.

امسال ۲۲۶ شرکت ايرانی و ۳۶ شرکت خارجی فعال در صنعت پتروشيمی در اين همايش حضور دارند و ۷۸۰ ميهمان ايرانی و ۵۸ ميهمان خارجی در اين همايش حضور دارند.

منبع: شانا

Ultime Notizie • Una ricercatrice iraniana vince una prestigiosa medaglia per la ricerca negli USA

  Una studentessa iraniana dell’Università del Michigan ha vinto la medaglia più prestigiosa per giovani ricercatori e ingegneri e l’ha ricevuta dal presidente Barack Obama.


 • L'Iran inaugurerà nei prossimi mesi una grande raffineria di carburante

  Abbas Kazemi, amministratore delegato dell’Agenzia nazionale iraniana per la raffinazione del petrolio (NIORDC), ha espresso la speranza che presto possa essere inaugurata la raffineria Gulf Star nella città portuale di Bandar Abbas.


 • L'Iran celebra la Giornata di Firdausi

  Gli iraniani hanno commemorato la giornata di Firdausi, l’autore del poema epico Shahnameh, il 15 maggio.


 • Anniversario dell'iscrizione dei “naqqāli” nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO

  L’Iran ha commemorato l’anniversario del riconoscimento da parte dell’UNESCO dei “Naqqāli”, avvenuto nel 2011, fatto che ha coinciso con la festa della Commemorazione di Firdausi.


 • Il cinema iraniano al Royal Ontario Museum di Toronto

  Il Royal Ontario Museum (ROM) ospiterà il 24 e 25 maggio una selezione dei migliori film iraniani che hanno partecipato ai festival “Six Weeks of Iranian Art” e “Eastern Breeze.”


 • Iran, esportazioni petrolio salgono a 1,5 mil di barili al giorno

  L’Iran ha portato le sue esportazioni di greggio a 1,5 milioni di barili al giorno, stando al ministro del petrolio, Bijan Namdar Zanganeh, parlando ai giornalisti a margine dell’International Energy Forum, svoltosi nella capitale russa.


 • I ministri dell'economia dell'Iran e del Pakistan sottolineano l'espansione dei legami tra i due paesi

  Ali Tayebnia, ministro iraniano delle finanze e dell’economia, ha sottolineato l’espansione dei legami economici con il Pakistan in un incontro con il ministro pakistano, senatore Ishaq Dar.


 • L'Iran firma un accordo con la Slovenia

  Gholamhossein Shafei, presidente della camera di commercio iraniana, e Samu Kheribar Milich, presidente della camera di commercio slovena, hanno firmato un accordo domenica scorsa per evitare la doppia tassazione.


 • L'Iran discute con la Slovenia il rafforzamento dei legami energetici

  Janko Veber, il presidente del parlamento sloveno, a Teheran in visita ufficiale, si è incontrato domenica con i ministri dell’energia e del petrolio per discutere di varie questioni, tra cui la cooperazione tra i due paesi e la fornitura di energia dall’Iran.


 • Un alto funzionario afferma che un’azienda italiana vuole importare gas dall’Iran

  Alireza Kameli, direttore generale della Compagnia iraniana per l’esportazione del gas, ha detto venerdì scorso che un’azienda italiana ha espresso interesse circa l’importazione di gas dall’Iran.


 • Ministro iraniano: la Germania vuole promuovere rapporti commerciali bilaterali

  Il ministro dell’energia iraniano ha sottolineato che le aziende tedesche sono pronte a partecipare alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile in Iran.


 • Kovac, nuovo allenatore della nazionale iraniana di volley, arriva a Teheran

  Slobodan Kovac è arrivato a Teheran sabato scorso per assumere la guida della nazionale di pallavolo.


 • Si inaugura l'Iran Oil Show 2014

  La XIX Conferenza internazionale sul petrolio, sul gas e sull’industria petrolchimica (Iran Oil Show 2014) è stata inaugurata a Teheran martedì 6 maggio, con la partecipazione di 32 paesi.


 • L'Iran e l'Italia formeranno un consiglio per l'energia

  L’Iran e l’Italia hanno concordato di istituire un consiglio congiunto per l’energia, ha affermato un membro della Lega per l’amicizia parlamentare italo iraniana.

Menu

Foto Gallery

Contattaci

© 2011-2016 – Portale iran.it

About The Author