ایران یک پورتال مستقل است و هیچ ارتباطی به گروه های سیاسی ندارد.