پورتال ایران خدمات زیر را ارایه می‌دهد:
•مشاوره برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایتالیا؛
•جستجوی مشتریان بالقوه در ایتالیا برای محصولات ایرانی؛
•قراردادهای بین‌المللی؛
•ارایه اطلاعات درباره مقررات گمرکی، مالیاتی و ارزی؛
•اطلاعات کسب و کار، قوانین تجاری خارجی؛
•تحقیق بازار؛
•ترجمه از فارسی به ایتالیایی و بالعکس.